Home Ingesproken 29-9 tijdens raadsvergadering
Ingesproken 29-9 tijdens raadsvergadering PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Henk Cuppen   
vrijdag 30 september 2011 21:44

Geacht College en raadsleden,

 

Graag maak ik gebruik om namens actiegroep “Groen Graspeel” van het inspreekrecht voorafgaande aan uw vergadering. Als eerste wil ik u namens mijn achterban complimenteren met de strategische visie - samenvattende formulering: “In Landerd zetten in 2020, bewoners, organisaties, ondernemers en de gemeente, zich gezamenlijk in voor een positief woon-, werk- en leefklimaat. De omringende natuur is uitgangspunt voor profilering als ‘groene gemeente’. Landerd is een regionaal samenwerkende zelfstandige en faciliterende gemeente met een positief ondernemersklimaat”.

Wie wil er niet wonen in zo’n gemeente ?

Deze visie als Leidmotiv lijkt de gemeenteraad kaders te geven waarbinnen zij hun missie/taak “bestuurlijk-organisatorisch handelen” kunnen concretiseren. Echter wanneer meer ingezoemd wordt op een sector die de laatste tijd zowel maatschappelijk als economisch erg onder druk staat, blijkt dat huidige in gang gezette ontwikkelingen volledig indruisen tegen het gewenst toekomstbeeld.

Ik wil u dan ook vragen om deze visie niet te laten verworden tot een utopisch idee-fixe omdat strategische wens en operationeel beleid acht jaar voorafgaand aan het einddoel op dit moment sterk afwijken.

 

Ik wil dat verduidelijken met enkele zinsneden uit het rapport “Landerd 2020 Levendig en natuurlijk ondernemend”

 

 

Pag. 4 Het is belangrijk, waar mogelijk, een dam op te werpen tegen de ontgroening.

De verdere verstening van log Graspeel staat hier haaks op

Pag. 5 De agrarische sector staat in Nederland onder druk: dierenwelzijn, milieuoverlast, gevaren voor de volksgezondheid.

LOG Graspeel kent de hoogste concentratie van IV-bedrijven in N-Brabant (zelfs heel Nederland)

 

Het is de gezamenlijke opgave voor de gemeente en de agrarische ondernemers om te komen tot een evenwichtige, passende en juist stimulerende aanwezigheid van agrariërs in het buitengebied.

            Burgers van LOG Graspeel zijn dus ook in de toekomst weer geen partij

 

Het buitengebied van de gemeente heeft de agrarische sector nodig. De schaal moet bij Landerd passen, zodat de bedoelde samenhang ontstaat met de aanwezige natuur, landschap en recreatiegebieden. Schaalvergroting zal slechts beperkt mogelijk zijn.

U weet dat er nu al bedrijven zijn van 300 NGE in en buiten LOG Graspeel, echt geen familie of gezinsbedrijf.

 

Pag. 15 Agrarische bedrijven dragen bij aan de kwaliteit van het landschapsbeeld, als beheerders van het buitengebied en leveren hun bijdrage aan de recreatieve sector. Een gezonde agrarische sector zorgt voor een vitaal buitengebied.

Daarmee onderschrijft u het doel van “Groen Graspeel” en vragen u om uw adhesie-         betuiging op onze website www.loggraspeel.nl te plaatsen.

 

De agrarische sector staat meer en meer onder druk. Het heeft te maken met een slecht imago die naar verwachting de komende jaren zal aanhouden. Het aantal agrarische bouwblokken en bedrijven is afgenomen. Deze trend zal zich tot 2020 versneld doorzetten.

Deze strategische visie is gedateerd op 18 juli. Toch vraagt de gemeente Landerd op 21 juli bij de Provincie ontheffingen voor nieuwvestigingen in LOG Graspeel

 

Individuele agrarische ondernemersbelangen dienen serieus gewogen te worden. Het belang van de volksgezondheid speelt daarbij echter een zware rol.

Een rol is niet voldoende. De volksgezondheid moet criteria nummer één zijn.

 

De gemeente Landerd kiest voor een duurzame landbouw

Binnen de intensieve veehouderij moet dan ook over de grenzen gekeken worden, met name in relatie met de grondgebondenheid van bedrijven als het gaat om voer- en mestverwerking.

 

Pag. 16. De agrarische ontwikkeling kan uitstekend worden ingevoegd in de ontwikkeling van de identiteit van de gemeente in 2020, die zijn basis vindt in hoge landschaps- en natuurwaarden en kwalitatief hoogwaardige recreatieve voorzieningen.

            Dat wordt dus een zichtstal als toeristische attractie

 

Er is plaats voor (grotere) gezinsbedrijven, waarbij maximale perceelgrootte, landschappelijke inpassing, het voorkómen van hinder en scherp zicht op de gevolgen voor de volksgezondheid, het uitgangspunt zijn. Landelijke en provinciale wet- en regelgeving zijn daarbij grotendeels leidend.

Reeds eerder hier verwoord :Voldoen aan wetgeving is iets anders dan zorgdragen voor volksgezondheid.

 

De gemeente Landerd onderkent, dat de diversiteit en duurzaamheid in de agrarische sector, vraagt om eigenschaligheid en onderscheidend vermogen.

Was de pilot LOG Graspeel met de gemeente Mill maar op deze gedachten gefundeerd.

 

Pag 17. De gemeente kiest er voor, gezamenlijk met ondernemers op te trekken,

Hierin zal het streven naar maatwerkoplossingen, leidend zijn.

Zojuist ook al genoemd: waar blijft de burger die u als vertegenwoordiger in dit gremium heeft gekozen.

 

De gemeente zal zich inzetten om de visie op landschap, natuur, recreatie, duurzaamheid en werkgelegenheid in de agrarische sector, waar nodig, te verduidelijken en uit te dragen.

Binnen LOG Graspeel wordt het onmogelijk gemaakt om activiteiten met recreatieve doeleinden of andere nevenactiviteiten te ontplooien!

Pag. 17. Uitbreiding van agrarische bedrijven zal slechts gelimiteerd mogelijk zijn. Verzadiging van de markt werkt averechts en moet voorkomen worden.

Het verzadigingspunt binnen de varkensindustrie is gelet op het luiden van de noodklok door de sector zelf al lang bereikt. Waarom dan nog een industrieterrein voor deze sector in ons woongebied?

Landerd’s strategische visie met mooie volzinnen en werkelijk prachtige groene foto’s scheppen een toekomstbeeld waaraan iedereen zijn bijdrage zal willen leveren. De Arena, De Gelderlander en het Brabants Dagblad lieten vorige week de korte termijn werkelijkheid aan de Heihorst zien met tekeningen van nieuwvestiging met een bouwblok van 5 HA met daarop een stal van 3HA, waarin meer dan 1.000 zeugen en totaal meer dan 30.000 vleesvarkens geproduceerd worden

 

 

Laat ik afsluiten met u, namens de Actiegroep Groen Graspeel, te bedanken voor deze spreekgelegenheid. Ik hoop dat ik u aan de hand van enkele voorbeelden duidelijk heb kunnen maken dat daar waar mijn betoog mee begon; “laat deze visie niet verworden tot een utopisch idee-fixe, omdat de strategische wens en operationeel beleid op dit moment sterk afwijken”,

Laat de Graspeel Groen! En kijk eens op onze website : zeker doen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatst aangepast op vrijdag 30 september 2011 22:00