Home Home

 

Statement Actiegroep Groen Graspeel:

 

Wat willen wij bereiken!

De Actiegroep Groen Graspeel wil de Graspeel en haar omgeving gezond en leefbaar houden. Ze wil daarom voorkomen dat een ongewenst hoge concentratie van intensieve veehouderij wordt gerealiseerd in landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Graspeel, gesitueerd op de grens van de gemeenten Landerd en Mill & Sint Hubert.

 

De actiegroep wil bereiken dat met het oog op de gezondheidsrisico's voor mens en dier, paal en perk wordt gesteld aan het aantal en de omvang van intensieve veehouderijbedrijven en dat eisen worden gesteld aan de minimale afstand van deze bedrijven onderling en tot de burgerwoningen in het bijzonder. Daarnaast wil ze dat ook aan de ongebreidelde groei van intensieve veehouderij in de zogenaamde verwevingsgebieden een halt toegeroepen wordt. De verplaatsing van overlast veroorzakende bedrijven in natuurgebieden en woonkernen moet mogelijk blijven, maar mag niet leiden tot overlast op andere plaatsen.

 

 

De actiegroep wil voorkomen dat de Graspeel de experimenteertuin voor megastallen in Nederland wordt. De groep onderstreept niet tegen agrarische gezinsbedrijven te zijn. Het gebied is al van oudsher een "agrarisch" gebied, waar boer en burger in harmonie met elkaar samenwonen. De door de gemeente Landerd en Mill & Sint Hubert voorgenomen ontwikkelingen laat dit gebeid echter verworden tot een industriegebied voor de vleesindustrie dat zijn weerga in Nederland niet kent en waar niemand de gevolgen van kan overzien. 

  

 

 

Hoe willen we dit bereiken?

De actiegroep tracht een leefbare Graspeel te behouden door:

    - Burgers en maatschappelijke groeperingen te informeren over en bewust te maken

      van de gevolgen de huidige invulling van LOG Graspeel en het verwevingsgebied.

    - Verzet en actiebereidheid te creëren tegen de invulling van het LOG.

    - Via (juridische) procedures actie te voeren tegen de plannen voor LOG Graspeel en

      wanneer nodig ook tegen ongewenste uitbreidingen in het verwevingsgebied.

 

Wat zijn de plannen voor het LOG Graspeel?

In het reconstructieplan Peel en Maas is de Graspeel aangewezen als LOG. De gemeenten hebben bij het opstellen van dit plan gekozen om, in lijn met de reconstructiedoelstelling, het LOG primair te bestemmen voor intensieve veehouderijen. Onder intensieve veehouderij wordt een bedrijf verstaan met een omvang van minimaal 750 zeugen gesloten, 3200 vleeskalveren en 200.000 vleeskuikens. Naast deze geplande uitbreiding en concentratie van intensieve veehouderij in de LOG gebieden blijven uitbreidingsmogelijkheden bestaan in de zogenaamde verwevingsgebieden. Dit betekent dat bestaande bedrijven alle ruimte wordt geboden om uit te breiden en ook nieuw vestigingen mogelijk zullen zijn.

 

Wat mag in het LOG?

In maart 2010 besloten provinciale staten van Brabant, naar aanleiding van het door het burgerinitiatief "Megastallen Nee" gevraagde debat over de intensieve veehouderij, om met onmiddelijke ingang een bouwstop voor nieuwvestigingen in te stellen. Ook werd het volgende besloten ten aanzien van de grootte van de bedrijven:

    - Standaard mogen bedrijven uit ten hoogste één bouwlaag bestaan op een bouwblok

      van maximaal 1,5 ha.

    - Ontheffing is binnen het LOG mogelijk tot een maximale grootte van 2,5 hectare

      (incl. aanleg van groen).

    - "Super" ontheffing is al verleend aan 7 bedrijven binnen het LOG Graspeel, zij

      hebben toestemming om zelfs van deze 2,5ha af te wijken. Het gaat hierbij om

      voor het LOG Graspeel nieuwe vestigingen, die een omvang mogen hebben

      van 3ha. De ontheffing betreft de volgende nieuwe vestigingen: twee vee-

      houderijen aan de Witte Dellen 5, en bedrijven aan Witte Dellen 3a, Heihorst I,

      Heihorst II en de schuifelenberg 3 in de gemeente Landerd en twee bedrijven

      aan de Spiestraat in de gemeente Mill & Sint Hubert. Deze 7 zijn onderdeel van

      de in totaal 19 bedrijven die ontheffing hebben gekregen in de Provincie Noord-

      Brabant voor het bouwen van deze megastallen. Kortom, een kleine 40% van alle

      nieuwe Mega-stallen in heel Noord-Brabant is gepland in het LOG Graspeel.

 

Wat is het gevolg?

Het gevolg van dit beleid is:

    - Uitbreidingsmogelijkheid tot 250.000 varkens in LOG Graspeel alleen.

    - Toename van stank

    - Toename van risico's voor de volksgezondheid

    - Toename van de verkeersdrukte (en dus afname van de verkeersveiligheid)

En zeker niet op de laatste plaats omdat ook de bedrijven in de verwevings-

gebieden alle ruimte wordt geboden uit te breiden, waardoor de totale

concentratie van intensieve veeteelt alleen maar groter wordt.